Regulamin i Polityka Prywatności TechMine.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Szanujemy Twoją prywatność.

2. Masz pełną możliwość wglądu i edycji danych widocznych w Twoim profilu publicznym włącznie z ich usunięciem.

3. Twój adres e-mail nie jest widoczny dla nikogo.

4. Możemy używać Twojego adresu e-mail do przesyłania wiadomości związanych z działalnością TechMine.

5. We współpracy z naszymi partnerami możemy wysyłać na Twój adres e-mail informacje o prowadzonych wspólnie działaniach, w tym o charakterze marketingowym.

6. W swoim profilu masz możliwość ukrycia Twojego uczestnictwa w wydarzeniu na które się zapisujesz.

7. Przetwarzamy i chronimy dane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.

8. Używamy plików cookies w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

 

 REGULAMIN

Wstęp i definicje

1. Serwis internetowy TechMine.pl udostępniany jest Użytkownikom przez TechMine Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-172) przy ul. Grabowej 2, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000453217 zwaną dalej Usługodawcą lub TechMine.

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

a.TechMine.pl - należy przez to rozumieć serwis internetowy dostępny pod adresem http://techmine.pl

b.Użytkowniku - należey przez to rozumieć osobę fizyczną, która poprzez akceptację Regulaminu i dokonanie rejestracji uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez TechMine w ramach serwisu TechMine.pl

c. Profilu - należy przez to rozumieć miejsce w TechMine.pl, gdzie opublikowany jest zbiór informacji o Użytkowniku

d. Koncie - należy przez to rozumieć istniejący w bazie danych TechMine.pl wpis, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, z którego wynikają: możliwość do dostępu do usług po poprawnym zalogowaniu, możliwość modyfikacji danych opublikowanych w profilu, możliwość modyfikacji ustawień Konta.

Postanowienia ogólne

3. TechMine.pl jest serwisem społecznościowym umożliwiającym swoim Użytkownikom nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji i doświadczeń, publikowanie i promocję informacji na swój temat.

4. Użytkownikiem TechMine.pl może być jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

5. Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki nieniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

6. W przypadku cofnięciu zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta.

7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkowników korzystania z usług świadczonych przez TechMine w ramach TechMine.pl. Rozpoczęciem korzystania z usług jest dokonanie rejestracji w TechMine.pl. Usługi świadczone są wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom.

8. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

9. Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.

10. TechMine rozwiązuje Umowę poprzez skasowanie Konta Użytkownika.

11. Użytkownik rozwiązuje Umowę poprzez samodzielne zgłoszenie skasowanie konta.

12. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta, rozwiązanie Umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 24 godziny.

13. TechMine zastrzega sobie możliwość usunięcia Konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla TechMine.pl

14. Dostęp do usług TechMine.pl jest bezpłatny. W szczególności nie są pobierane opłaty za dokonanie rejestracji oraz publikowanie informacji o Użytkowniku w jego Profilu.

15. TechMine zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach TechMine.pl.

16. Użytkownik nie może zostać zobowiązany do uiszczenia opłaty za usługę, na której odpłatne otrzymywanie nie wyraził zgody.

17.TechMine zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania TechMine.pl, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do TechMine.pl oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem TechMine.

Dane osobowe

18.TechMine.pl ma charakter zasadniczo otwarty - podawane przez Użytkownika dane są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej w Profilu Użytkownika. W szczególności są one dostępne dla osób korzystających z sieci internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.

19. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji danych w swoim Profilu.

20. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawidłowych lub nieaktualnych danych, TechMine ma prawo zablokować Konto do wyjaśnienia lub usunąć Konto Użytkownika.

21. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika udostępnianych podczas rejestracji oraz danych udostepnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przez fakt zgody na niniejszy Regulamin. Administratorem i przetwarzającym dane osobowe Użytkownika jest TechMine. TechMine przetwarza dane zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności opisaną poniżej oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczą (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

22. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta.

Prawa autorskie

23. W swoim Profilu Użytkownik może zamieszczać jedynie zdjęcie przedstawiające jego osobę w sposób umożliwiający jej rozpoznanie. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, zamieszczonego przez niego w serwisie TechMine.pl. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju tworów graficznych.

24. Użytkownik publikujący w TechMine.pl treści o charakterze utworu autorskiego, zrzeka się wszelkich roszczeń względem TechMine z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z TechMine.pl) tych treści.

Odpowiedzialność

25. TechMine nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych przez Użytkownika w TechMine.pl.

26. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wyrządzoną jego działaniami w TechMine.pl, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy lub innych informacji poufnych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

27. TechMine wyraźnie zastrzega, iż korzystanie przez z TechMine.pl i udostępnianych usług odbywa się na wyłączone ryzyko Użytkownika.

28. TechMine nie odpowiada za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, z pośrednictwem TechMine.pl zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

29. TechMine nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania TechMine.pl w całości lub w części.

30. TechMine nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu TechMine.pl

Reklamacje

31. Zakłócenia w funkcjonowaniu TechMine.pl, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach TechMine.pl mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego przez formularz kontaktowy na stronie TechMine.pl

32.Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez TechMine w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. TechMine zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

33. TechMine zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.

34. Ninejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 16 maja 2014 roku.

 

Zaloguj
Dołącz

Kontynuując przeglądanie serwisu TechMine, zgadzasz się na politykę Cookies
więcej